Privacybeleid

Bij praktijk DIDAQT wordt gewerkt volgens de beroepscode van de NVO en binnen de kaders van de privacywet AVG.

Uw dossier

De wet verplicht orthopedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. Uw dossier wordt 5 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in zal gaan op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Geheimhouding

Als orthopedagoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind zal spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn/haar rechten uitoefenen.