WISC-V-NL

De WISC-V-NL is een betrouwbare IQ test. Deze intelligentietest is sinds begin 2018 op de markt gekomen. De WISC-V-NL is de meest gebruikte IQ test in Nederland en geschikt voor het afnemen van een intelligentie-onderzoek bij kinderen van 6 tot 16 jaar. De basis van deze test werd al gelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw door David Wechsler. Daarna werden er steeds nieuwe versies ontwikkeld. De laatste versie, de WISC-V, is niet alleen een verfijning van de voorgaande versies, maar gaat ook uit van een ander principe.

Bij de opzet van de vernieuwde WISC is als basis het CHC-model (Cattell-Horn-Carrol) genomen. Het CHC-model is één van de meest actuele theorieën van intelligentie op dit moment.

Bij de WISC-III was er veel aandacht voor de verschillen tussen de mondelinge vaardigheden en de meer handelingsgerichte vaardigheden. Wanneer hiertussen grote verschillen waren sprak men van een verbaal-performaal kloof. De WISC-V is veel breder opgezet. Het grootste pluspunt van deze test is dat de WISC-V ook de ‘vloeiende intelligentie’ meet. Onder ‘vloeiende intelligentie’ verstaan we het vermogen om te redeneren en om probleem oplossend te kunnen denken. Hierdoor is er minder nadruk op hetgeen kinderen op school hebben geleerd (cristallized intellingence) en doet het meer een beroep op hun denkvaardigheden.

Een voordeel van de WISC-V is dat deze een bereik heeft tot 160 en daarmee goed differentieert in de hogere range. De COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) oordeelde in mei 2019 dat de WISC-V kan worden gebruikt als psychodiagnostisch instrument bij het vaststellen van hoogbegaafdheid. Naast de vloeiende intelligentie en de gekristalliseerde intelligentie geeft de WISC-V ook een indruk van de kwantitatieve kennis en de verwerkingssnelheid.

De verschillende indexen in deze test bepalen het totaal-IQ. Op grond van deze indexen kunnen sterktes en zwaktes in kaart worden gebracht. Dit vormt een goede basis om de onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen en handelingsgerichte adviezen te geven.